Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Ik, middels deze website www.urag.nl (en in deze tekst voortaan genoemd), hecht veel waarde aan de bescherming van uw en mijn persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik om ga met (uw) persoonsgegevens.

Voor de goede orde merk ik op dat deze website niet is gelinieerd aan enige organisatie en deze dan ook strikt op persoonlijke titel is. Toch vind ik het belangrijk u, vanuit mijn vakgebied, ook nu volledig te informeren.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. www.urag.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen (als dit noodzakelijk is) om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop zal wijzen en deze respecteren.

Als  www.urag.nl  ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactformulier op deze website of middels de gegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door www.urag.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan www.urag.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam (of voornamen);
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door www.urag.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees (op dit moment niet van toepassing)

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door www.urag.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen middels o.a. nieuwsbrieven.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier van de Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan www.urag.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam (of voornamen);
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door www.urag.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect,
stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door www.urag.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan www.urag.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door www.urag.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van personen (particulier),
stakeholders, belanghebbende of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van personen (particulier), stakeholders, belanghebbende of geïnteresseerde worden door www.urag.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming en/of e-mailcontact(en);

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan www.urag.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door www.urag.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat nodig is om het contact kwalitatief hoog te houden en te onderhouden. Na 24 maanden worden deze gegevens opgeschoond en verwijdert.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • MailChimp voor onze nieuwsbrief;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de afspraak om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

www.urag.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit betekend dat wij niet onnodig uw gegevens zullen bewaren.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens www.urag.nl van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben mist deze niet van een verplichte wettelijke bewaartermijn afwijkt. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U kunt elke 6 maanden een verzoek doen, wij rekenen hiervoor natuurlijk geen kosten.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ  DEN HAAG
Particulieren:    088 – 1805 250
Zakelijk:            070 – 8888 500
Link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

www.urag.nl
Contactpersoon: Ben Smit

 

U kunt uiteraard contact met ons opnemen. U kunt dit doen middels ons contactformulier.

Pagina’s

 

© 2023 www.urag.nl.